080 - ABESE SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) `Abese ve tevella;
Asıldı yüzü ve çevirdi yüzünü!

2-) En câehül`a`mâ;
O âmâ geldi diye.

3-) Ve ma yüdriyke le`allehu yezzekkâ;
Ne bilirsin, belki o arınacak!

4-) Ev yezzekkeru fetenfe`ahüzzikra;
Yahut hatırlatılanı düşünecek de böylece o zikra (hatırlatma) kendisine fayda verecek!

5-) Emma menistağnâ;
Kendini mustağni görene gelince...

6-) Feente lehu tesaddâ;
Sen ona ilgi gösteriyorsun!

7-) Ve ma `aleyke ella yezzekkâ;
Onun arınmamasından sana ne!

8-) Ve emma men câeke yes`â;
Ama sana öğrenme hevesiyle gelen o!

9-) Ve hüve yahşâ;
O haşyet duyuyor!

10-) Feente `anhu telehha;
Sen onunla ilgilenmiyorsun!

11-) Kellâ inneha tezkiretun;
Hayır, muhakkak ki o hatırlatmadır.

12-) Femen şâe zekereh;
Dileyen Onu hatırlar!

13-) Fiy suhufin mükerremetin;
Çok şerefli kayıtlardadır,

14-) Merfû`atin mutahheretin;
Ulviyete yükseltilmiş ve tümüyle arınmış!

15-) Bieydiy seferetin;
Sefere`nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile.

16-) Kiramin berereh;
Keriym (şerefli, üstün) ve Barr (daima iyilik ve tâat sadır olan Sefere).

17-) Kutilel`İnsanu ma ekfereh;
Ölesi (de hakikati göresi) insan, ne kadar da inkârcıdır!

18-) Min eyyi şey`in halekah;
Hangi şeyden yarattı onu?

19-) Min nutfetin, halekahu fekadderehu;
Bir nutfeden yarattı onu; tabiatını oluşturdu!

20-) Sümmessebiyle yesserah;
Sonra yolunu kolaylaştırdı ona.

21-) Sümme ematehu feakbereh;
Sonra öldürdü de kabre (bedene) yerleştirdi onu.

22-) Sümme izâ şâe enşerah;
Sonra onu dilediğinde kabrinden (bedeninden) bâ`s eder.

23-) Kellâ lemma yakdı ma emerah;
Hayır! Ona emrettiği şeyi henüz yerine getirmedi (Hilâfetinin tam hakkını veremedi).

24-) Felyenzuril`İnsanu ila ta`âmih;
İnsan yediğine bir baksın!

25-) Enna sabebnelmâe sabbâ;
Doğrusu biz o suyu bolca akıtıp döktük.

26-) Sümme şakaknel`Arda şakka;
Sonra arzı bir şakk ile yardık da (böylece),

27-) Feenbetna fiyha habbâ;
Orada ekinler yetiştirdik.

28-) Ve `ineben ve kadbâ;
Üzüm, taze yonca,

29-) Ve zeytunen ve nahlâ;
Zeytin, hurma,

30-) Ve hadâika ğulba;
Sık ve iri ağaçlı bahçeler,

31-) Ve fakiheten ve ebba;
Meyve ve çayır,

32-) Meta`an leküm ve lien`amiküm;
Siz ve en`amınız yararlansın diye.

33-) Feizâ câetissâhhatu;
O korkunç sayha duyulduğunda,

34-) Yevme yefirrulmer`u min ahıyh;
O süreçte kişi, kardeşinden kaçar,

35-) Ve ümmihi ve ebiyh;
Anasından, babasından,

36-) Ve sahıbetihi ve beniyh;
Karısından ve oğullarından!

37-) Liküllimriin minhüm yevmeizin şe`nün yuğniyh;
O süreçte onlardan her birinin derdi kendi işidir!

38-) Vucühun yevmeizin müsfiretün;
O süreçte yüzler (vardır) parıldar!

39-) Dahıketün müstebşiretün;
Gülen, müjdelendiğiyle sevinçli!

40-) Ve vucühun yevmeizin `aleyha ğaberetün;
O süreçte nice yüzler de (vardır) toz kapatmış!

41-) Terhekuha kateretün;
Onu da karalık bürür!

42-) Ülâike hümül keferetül fecerah;
İşte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta kendileridirler!