090 - BELED SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Lâ uksimu Bilhâzelbeledi;
Kasem ederim şu beldeye (yaşamakta olduğun dünyaya)...

2-) Ve ente hıllun Bihâzelbeled;
Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!

3-) Ve validin ve ma velede;
(İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

4-) Lekad halaknel`İnsane fiy kebed;
(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

5-) Eyahsebu en len yakdire `aleyhi ehad;
Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (şimdi insan)?

6-) Yekulu ehlektü malen lübeda;
"Pek çok mal harcadım" diyor.

7-) Eyahsebü en lem yerahû ehad;
Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

8-) Elem nec`al lehû `ayneyni;
Ona iki göz meydana getirmedik mi?

9-) Ve lisanen ve şefeteyni;
Bir dil ve iki dudak...

10-) Ve hedeynahünnecdeyn;
Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik!

11-) Felaktehamel`akabete;
El Akabe`ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (insan)!

12-) Ve ma edrake mel`akabeh;
Nedir bilir misin el Akabe?

13-) Fekkü rekabetin;
(O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)!

14-) Ev ıt`amun fiy yevmin ziy mesğabetin;
Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle başkasını doyurmak!

15-) Yetiymen zâ makrebetin;
Yakınlığı olan yetime (yemek yedirmektir).

16-) Ev miskiynen zâ metrebeh;
Yahut toprağa uzanıp kalmış yoksula yedirip doyurmaktır.

17-) Sümme kâne minelleziyne amenû ve tevâsav Bissabri ve tevâsav Bilmerhameh;
Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır.

18-) Ülâike ashâbülmeymeneh;
İşte bunlar ashab-ı meymenedir (sağ ashabı; saîdler).

19-) Velleziyne keferu BiâyâtiNA hüm ashâbülmeş`emeh;
İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş`emedir (sol ashabı; şakîler).

20-) `Aleyhim narun mu`sadeh;
Onlar ateşe kapatılıp kilitlenmişlerdir!