098 - BEYYİNE SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Lem yekünilleziyne keferu min ehlil Kitabi velmüşrikiyne münfekkiyne hattâ te`tiye hümülbeyyinetü;
Ehl-i Kitap`tan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, kendilerine o beyyine gelinceye kadar (sapkınlıklarından) ayrılacak değillerdi.

2-) Rasûlün minAllâhi yetlû suhufen mutahhereten;
Allâh`tan (şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir (orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl!

3-) Fiyha kütübün kayyimeh;
Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.

4-) Ve ma teferrakalleziyne ûtül Kitabe illâ min ba`di ma câethümül beyyineh;
Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine o beyyine geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5-) Ve mâ ümirû illâ liya`budullahe muhlisıyne lehüd diyne hunefâe ve yukıymusSalâte ve yü`tüzZekâte ve zâlike diynülkayyimeh;
Oysaki onlar, Hanîfler olarak Dini O`na (yalnız Allâh`a) hâlis kılarak; Allâh`a kulluk yapmalarından, salâtı ikame etmelerinden ve zekâtı vermelerinden başka bir şeyle emir olunmadılar... İşte budur Din-i Kayyim (geçerli hak din - sistem)!

6-) İnnelleziyne keferu min ehlilKitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha* ülâike hüm şerrülberiyyeh;
Muhakkak ki ehli kitaptan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, onda ebedî kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler! İşte onlar halkın en şerrlisidir!

7-) İnnelleziyne amenû ve `amilussalihati ülâike hüm hayrülberiyyeh;
İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır!

8-) Cezâühüm `ınde Rabbihim cennatü `Adnin tecriy min tahtihel`enharu halidiyne fiyha ebeda* radıyAllâhu `anhüm ve radu `anHU, zâlike limen haşiye Rabbeh;
Rablerinin indînde onların cezası (çalışmalarının karşılığı), altlarından nehirler akan Adn cennetleridir... İçlerinde sonsuza dek kalmak üzere... Allâh onlardan razı olmuştur ve onlar da O`ndan razı olmuşlardır (ilâhî özelliklerin tecellisi)... İşte bu, Rabbinden haşyet duyan kimse içindir!