85 - BURÛC SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) VesSemâi zâtilburûci;
Andolsun o burçları barındıran Uzay`a!

2-) Velyevmilmev`ûdi;
Vadolunmuş o sürece!

3-) Ve şahidin ve meşhud;
Şahide ve şahit olunana!

4-) Kutile ashâbül uhdûd;
Öldürüldü o hendek halkı...

5-) En nari zâtİlvekud;
O çıralı ateşte.

6-) İz hüm `aleyha ku`ûd;
Hani onlar ateş çevresinde oturanlardı.

7-) Ve hüm `alâ ma yef`alune Bilmu`miniyne şuhud;
Onlar, iman edenlere yaptıkları şeylere şahittiler!

8-) Ve ma nekamu minhüm illâ en yu`minu Billâhil `Aziyzil Hamiyd;
Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh`a iman ettikleri için intikâm aldılar.

9-) Elleziy leHU MülküsSemavati vel`Ard* vAllâhu `alâ külli şey`in Şehiyd;
O ki, semâlar ve arzın mülkü O`na aittir! Allâh her şeye şahittir!

10-) İnnelleziyne fetenülmu`miniyne velmu`minati sümme lem yetûbu felehüm `azâbu cehenneme ve lehüm `azâbulharıyk;
Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır.

11-) İnnelleziyne amenû ve `amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel`enhar* zâlikelfevzülkebiyr;
Muhakkak ki iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için altlarından nehirler akan cennetler vardır... İşte bu büyük kurtuluştur!

12-) İnne batşe Rabbike leşediyd;
Muhakkak ki Rabbi`nin yakalayışı çok şiddetlidir!

13-) İnneHU HUve yübdiu ve yu`ıyd;
Muhakkak ki "HÛ"dur, ibda (izhar) eden ve iade (tekrar izhar) eden!

14-) Ve "HU"vel Ğafûrul Vedud;
O, Ğafûr`dur, Vedud`dur.

15-) Zül`Arşil Meciyd;
Arş sahibi`dir, Meciyd`dir (şanı, azameti yüce).

16-) Fa`alün lima yüriyd;
İrade ettiğini (Dilediğini) yapar!

17-) Hel etake hadiysülcünûd;
O orduların haberi sana geldi mi?

18-) Fir`avne ve Semud;
Firavun ve Semud`u (helâk eden)!

19-) Belilleziyne keferu fiy tekziyb;
Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

20-) VAllâhu min verâihim muhıyt;
Allâh, onların verasından (derûnlarından) ihâta edendir!

21-) Bel Huve Kur`ânun Meciyd;
Üstelik O, Kur`ân-ı Meciyd`dir.

22-) Fiy Levhın Mahfuz;
Levh-i Mahfuz`dadır!