072 - CİNN SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Kul ûhıye ileyye ennehüsteme`a neferun minelcinni fekalu inna semı`na Kur`ânen `aceba;
De ki: "Bana vahyolunana göre; Çin`den bir topluluk (Kur`ân) dinleyip de: `Muhakkak ki biz, hayrete düşüren bir Kur`ân işittik!` demişler."

2-) Yehdiy ilerrüşdi feamenna Bih* ve len nüşrike Birabbina ehadâ;
"(O,) rüşde (olgunluğa) yönlendiriyor. Bu sebeple iman ettik Ona! Rabbimize hiç kimseyi asla ortak tutmayacağız."

3-) Ve ennehû te`alâ ceddu Rabbina mettehaze sahıbeten ve lâ veleda;
"Muhakkak ki Rabbimizin ceddi (azamet ve sultanlığı) çok yücedir... Ne bir dişi eş edinmiştir ne de bir çocuk!"

4-) Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna `alAllâhi şatatâ;
"Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"

5-) Ve enna zanenna en len tekulen`insu velcinnu `alAllâhi keziba;
"Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında asla yalan söylemez, diye zannetmiştik."

6-) Ve ennehu kâne ricalun minel`insi ye`uzune Biricalin minelcinni fezadûhüm raheka;
"Doğrusu, insan türünden bazı rical (erkek veya kadın), cin türünden bazı ricale (erkek veya kadın) sığınırlar... Bu yüzden onların azgınlıklarını artırırlar."

7-) Ve ennehüm zannu kema zanentum en len yeb`asâllahu ehadâ;
"Muhakkak ki onlar (insanlar), sizin gibi düşünüp, Allâh`ın hiçbir kimseyi asla bâ`s etmeyeceğini, zannetmişler!" (Bu âyet cinlerin de yaşadıkları beden boyutu itibarıyla `Ölüm - kıyamet` aşaması sonrasına insanlar gibi vâkıf olmadıklarını göstermektedir. A.H.)

8-) Ve enna lemesnes Semâe fevecednaha müliet haresen şediyden ve şühüba;
"Gerçekten biz semâya dokunduk da onu, güçlü bekçilerle (kuvvelerle) ve şihablarla (anlamamızı önleyen ışınlarla) doldurulmuş bulduk."

9-) Ve enna künna nak`udu minha meka`ıde lissem`ı, femen yestemi`ıl`Ane yecid lehu şihaben rasadâ;
"Biz anlamak için ondan mekân edinip oturuyorduk. Şimdi ise kim dinlese kendisi için gözetleyen tahrip edici ışın bulur!"

10-) Ve enna lâ nedriy eşerrun üriyde Bimen fiyl`Ardı em erade Bihim Rabbuhüm raşeda;
"Gerçek ki biz, arzda (bedende) olanlardan açığa çıkarılacak olan şerr mi; yoksa Rablerinin muradı, kendilerinde bir reşad mı (hakikati müşahedenin olgunluğu), buna vâkıf değiliz." (Bu âyet dahi göstermektedir ki Rabbinin {Esmâ hakikatinin} kişiye ne yaşatacağı, kişinin Allâh indîndeki açığa çıkış amacı, cinler tarafından bilinmemektedir. A.H.)

11-) Ve enna minnessalihune ve minna dûne zâlik* künna taraika kıdeda;
"Bizden sâlihler vardır; yine bizden, ondan (Sâlihlik mertebesinden) aşağı olanlar da vardır... Biz çok çeşitli tarîkler (türleri - yapıları anlayışları farklı, kozmopolit halk) olduk."

12-) Ve enna zanenna en len nu`cizAllâhe fiyl`Ardı ve len nu`cizehu hereba;
"Biz anladık ki, arzda Allâh hükmünü geçersiz kılamayız ve kaçarak da O`nun hükmünün yerine gelmesini önleyemeyiz!"

13-) Ve enna lema semi`nelhüda amenna Bih* femen yu`min Birabbihi fela yehafu bahsen ve lâ raheka;
"Biz hüdayı (Kurân`ı) işittiğimizde, Onun hakikat olduğuna iman ettik... Kim Rabbine hakikati olarak iman ederse, (artık o) ne hakkının eksik verilmesinden korkar ve ne de zillete düşürülmekten!"

14-) Ve enna minnelmüslimune ve minnelkasitun* femen esleme feülâike teharrev raşeda;
"Bizden teslim olmuşlar da vardır, hükümlere âsi olan zâlimler de vardır... Teslim olanlar, hakikatin olgunluğuna talip olanlardır."

15-) Ve emmelkasitune fekânu licehenneme hatabâ;
"Hükümlere karşı çıkan zâlimler ise cehennem için odun oldular!"

16-) Ve en levistekamu `alettariykati leeskaynahüm mâen ğadeka;
Gerçek şu ki, onlar tarikat (hakikatine giden yol) doğrultusunda yürüselerdi, elbette onlara bol bir su (marifet ve ilimle) suvarırdık.

17-) Lineftinehüm fiyh* ve men yu`rıd `an zikri Rabbihi yeslükhu `azâben sa`adâ;
Onları, onunla denerdik ne oldukları açığa çıksın diye. Kim Rabbinin zikrinden (hatırlattığı Hakikatinden) yüz çevirirse, onu gittikçe şiddetlenen bir azaba sokar!

18-) Ve ennelmesacide Lillâhi fela ted`u ma`allahi ehadâ;
Muhakkak ki secde mahalleri Allâh içindir. O hâlde (secde hâlinde) Allâh yanı sıra başka birine yönelmeyin!

19-) Ve ennehû lemma kame `Abdullahi yed`uhu kâdu yekünûne `aleyhi libeda;
Ne zaman Abdullah (Allâh kulu - Hz.Muhammed), O`na yönelerek kalksa, çevresinde çullanıyorlar!

20-) Kul innema ed`u Rabbiy ve lâ üşrikü BiHİ ehadâ;
De ki: "Ben yalnızca Rabbime yönelirim (O`ndan isterim)! Hakikatim olan O`na hiç kimseyi ortak etmem!"

21-) Kul inniy lâ emlikü leküm darran ve lâ raşeda;
De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allâh`ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"

22-) Kul inniy len yuciyreniy minAllâhi ehadun ve len ecide min dûniHİ mültehada;
De ki: "Gerçektir ki, kimse Allâh`tan beni kurtaramaz ve O`nun dûnunda sığınılacak yoktur!"

23-) İlla belâğan minAllâhi ve risalâtihi ve men ya`sıllâhe ve RasûleHU feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeda;
Sadece Allâh`tan bir bildirim ve O`nun risâletleri istisna! Kim Allâh`a ve Rasûlü`ne âsi olursa, sonsuza dek içinde kalacağı cehennem ateşi vardır!

24-) Hattâ izâ raev ma yu`adune feseya`lemune men ad`afu nasıren ve ekallu `adeda;
Nihayet vadolundukları şeyi (ölüm) gördüklerinde anlayacaklar kim azınlıkta ve çaresizmiş!

25-) Kul in edriy ekariybun ma tu`adune em yec`alu lehû Rabbiy emeda;
De ki: "Vadolunduğunuz yakın mıdır, yoksa Rabbim uzun bir süre mi tanımıştır, bilmiyorum."

26-) `Alimülğaybi fela yuzhiru `alâ ğaybihi ehadâ;
Gayb`ın bilenidir! Zâtî Gayb`ını kimsede açığa çıkarmaz;

27-) İlla menirteda min Rasûlin feinnehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasadâ;
Sadece irtiza ettiği (seçtiği; arındırdığı) bir Rasûl istisnadır bundan! Muhakkak ki O, Onun (O Rasûlün) önünden ve arkasından rasat (gözeten, koruyan) koyar!

28-) Liya`leme en kad ebleğû risalâti Rabbihim ve ehatâ Bima ledeyhim ve ahsa külle şey`in `adedâ;
Tâ ki Rablerinin risâletlerini gerçekten tebliğ ettiklerini bilsinler. Onlardakileri ihâta etmiş ve her şeyi detaylarıyla kaydetmiştir!