062 - CUMU’A SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl`Ardıl MelikilKuddûsil`AziyzilHakiym;
Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh`ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!

2-) "HU"velleziy be`ase fiyl`ummiyyiyne Rasûlen minhüm yetlu `aleyhim âyâtiHİ ve yüzekkiyhim ve yu`allimuhümülKitabe velHikmete, ve in kânu min kablu lefiy dalâlin mubiyn;
O ki, ümmîler içinde kendilerinden Rasûl bâ`s etti ki; onlara O`nun işaretlerini okuyan, onları saflaştıran ve onlara Kitabı (hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi) ve Hikmeti (oluşum sistemi bilgisi) öğretsin. Oysa onlar daha önce apaçık bir inanç sapıklığı içindeydiler.

3-) Ve âhariyne minhüm lemma yelhaku Bihim* ve "HU"vel`AziyzülHakiym;
Onların dışında, henüz kendilerine katılmamış başkalarına da (O Rasûlü bâ`s etti)! O Aziyz`dir, Hakiym`dir.

4-) Zâlike fadlullahi yü`tiyhi men yeşa`* vAllâhu Zülfadlil `Azıym;
İşte bu Allâh`ın fazlıdır, onu dilediğine verir! Allâh aziym lütuf sahibidir.

5-) Meselülleziyne hummilutTevrate sümme lem yahmilûha kemeselilhımari yahmilu esfara* bi`se meselülkavmilleziyne kezzebu Biâyâtillâh* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn;
Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu taşıyamayanların misali, büyük kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir! Allâh`ın işaretlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allâh zâlimler topluluğunu hakikate erdirmez.

6-) Kul ya eyyühelleziyne hadu in ze`amtum enneküm evliyau Lillâhi min dûninNasi fetemennevulmevte in küntüm sadikıyn;
De ki: "Ey Yahudi olanlar! İnsanlardan yalnızca kendinizin Allâh`ın velîleri (himaye ettiği dostları) olduğunu sanıyorsunuz! Sözünüzde sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!"

7-) Ve lâ yetemennevnehu ebeden Bima kaddemet eydiyhim* vAllâhu `Aliymun Bizzâlimiyn;
Elleriyle yaptıkları yüzünden onu (ölümü) ebediyen temenni etmezler! Allâh zâlimleri Aliym`dir!

8-) Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mülâkıyküm sümme tureddune ila `Alimilğaybi veşşehadeti feyünebbiüküm Bima küntüm ta`melun;
De ki: "Kendisinden kaçmaya çalıştığınız ölüm mutlaka size ulaşacaktır! Sonra gayb ve şehâdeti Bilen`e döndürülürsünüz; sizde yapmakta olduklarınızın getirisinin haberini açığa çıkarır!"

9-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ nudiye lisSalâti min yevmilcumu`ati fes`av ila zikrillâhi ve zerulbey`a, zâliküm hayrun leküm in küntüm ta`lemun;
Ey iman edenler!.. Cuma`nın günü`ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allâh zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer (işin gerçeğini) kavrayabilirseniz.

10-) Feizâ kudıyetisSalâtu fenteşiru fiyl`Ardı vebteğu min fadlillâhi vezkürullahe kesiyren le`allekum tüflihun;
O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allâh`ın fazlından talep edin ve (el Esmâ`sıyla hakikatiniz olan) Allâh`ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz!

11-) Ve izâ raev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekûke kaima* kul ma `indAllâhi hayrun minellehvi ve minetticareti, vAllâhu hayrurrazikıyn;
(Allâh`a yönelip hakikatlerini hatırlamak varken) bir ticaret yahut bir eğlence gördüklerinde dağılıp ona gittiler de, seni (Cum`a salâtının imamı Hz. Rasûlullâh`ı) kaîm hâlde terk ettiler! De ki: "Allâh indîndeki, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır... Allâh yaşam gıdasıyla besleyen, en hayırlıdır!"