069 - HAKKA SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) ElHakkatü;
El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

2-) MelHakkatü;
Nedir El Hakka?

3-) Ve ma edrake melHakkatü;
El Hakka`yı sana bildiren nedir?

4-) Kezzebet Semûdu ve `Adun Bilkari`ati;
Semud ve Ad, o Karia`yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

5-) Feemma Semûdu feühlikü Bittağıyeti;
Semud`a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

6-) Ve emma `Adun feühlikû Biriyhın sarsarin `atiyetin;
Ad`a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler!

7-) Sahhareha `aleyhim seb`a leyâlin ve semaniyete eyyamin husumen feteralkavme fiyha sar`a keennehüm a`cazu nahlin haviyeh;
Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün!

8-) Fehel tera lehüm min bakıyeh;
Onlardan geriye kalan ne görüyorsun?

9-) Ve câe fir`avnu ve men kablehu velmü`tefikatu bil hatıeti;
Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar!

10-) Fe`asav Rasûle Rabbihim feehazehüm ahzeten rabiyeten;
Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi!

11-) İnna lemma tağal mâu hamelnaküm fiylcariyeti;
Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık!

12-) Linec`aleha leküm tezkireten ve te`ıyeha üzünün va`ıyeh;
Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)!

13-) Feizâ nufiha fiysSuri nefhatun vahıdetun;
Sur`a (sûretlere - o anki bedenlere) nefha-i vahide (tek bir üfürüş) üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)...

14-) Ve humiletil`Ardu velcibalu fedükketa dekketen vahıdeten;
Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde;

15-) Feyevmeizin veka`atilvakı`atü;
İşte o süreçte, o vâkı`a (herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması) oluşmuştur!

16-) Venşakkatis Sema`u fehiye yevmeizin vahiyeh;
O semâ (benlik bilinci) yarılmıştır! O süreçte o, göçmüştür!

17-) VelMelekü `alâ ercaiha* ve yahmilu `Arşe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh;
Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arşını ise o süreçte onların (mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde - derûnî yüceliğinde) bulunan sekiz (kuvve) taşır.

18-) Yevmeizin tu`radune lâ tahfa minküm hafiyeh;
O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık ortada olursunuz)!

19-) Feemma men ûtiye Kitabehu Bi yemiynihi feyekulu hâumukreû Kitabiyeh;
Kitabı (yaşam bilgi kayıtları) sağından oluşmuş olana gelince; o şöyle der: "İşte alın, okuyun bilgilerimi!"

20-) İnniy zanentu enniy mülakın hısabiyeh;
"Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum!"

21-) Fehüve fiy `ıyşetin radıyeh;
Artık o, mutlu bir seyir içindedir;

22-) Fiy cennetin `aliyetin;
Âli (yüce) bir cennette!

23-) Kutufuha daniyeh;
Onun yaptıklarının getirisi nimetler, elinin altındadır!

24-) Külu veşrebu henien Bima esleftum fiyl`eyyamilhaliyeh;
Geçmişinizde yaptıklarınızın sonucu olarak şimdi afiyetle yeyip için!

25-) Ve emma men ûtiye Kitabehu Bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ûte Kitabiyeh;
Yaşam bilgisi kayıtları (kitabı) solundan oluşmuş olana gelince; o da şöyle der: "Keşke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi!"

26-) Ve lem edri ma hısabiyeh;
"Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç bilmeseydim!"

27-) Yaleyteha kânetilkadıyete;
"Keşke (bu aşamaya gelinmeden) iş bitmiş olsaydı!"

28-) Ma ağnâ `anniy maliyeh;
"Servetim bana hiçbir fayda sağlamadı!"

29-) Heleke `anniy sultaniyeh;
"Bütün gücüm de yok olup gitti."

30-) Huzûhu feğulluhu;
"Tutun da bağlayın onu!"

31-) Sümmel cahıyme sallûhu;
"Sonra Cahîm`e (cehenneme) atın onu!"

32-) Sümme fiy silsiletin zer`uha seb`une zira`an feslukûh;
"Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içine sokun onu;"

33-) İnnehû kâne lâ yu`minu Billâhil`Azıym;
"Çünkü o, Esmâ`sıyla hakikati olan Aziym Allâh`a iman etmiyordu!"

34-) Ve lâ yehuddu `alâ ta`amil miskiyn;
"Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu (cimriydi)!"

35-) Feleyse lehülyevme hahuna hamiym;
"İşte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur."

36-) Ve lâ ta`amun illâ min ğısliyn;
"İrinli artıklardan başka yiyecekleri olmaz;"

37-) Lâ ye`küluhu illelhatıun;
"Suçlular sadece onu yer!"

38-) Fela uksimu Bima tubsırun;
Yemin olsun görmekte olduklarınıza,

39-) Ve ma lâ tubsırun;
Ve görmediklerinize!

40-) İnnehu lekavlu Rasûlin keriym;
Muhakkak ki O, Keriym bir Rasûlün kavlidir (sözüdür).

41-) Ve ma hüve Bikavli şa`ır* kaliylen ma tu`minun;
O bir şair sözü değildir... İmanınız çok kısıtlı!

42-) Ve lâ Bilkavli kâhin* kaliylen ma tezekkerun;
Bir kâhin sözü de değildir... Hatırlayıp düşünmeniz de çok kısıtlı!

43-) Tenziylun min Rabbil`alemiyn;
Rabb-ül âlemîn`den bir tenzîldir (tafsile indirme)!

44-) Velev tekavvele `aleyna ba`dal`ekaviyl;
Uydurup bize atfetseydi;

45-) Leehazna minhu Bilyemiyn;
Elbette O`ndan sağ elini (gücünü) alırdık.

46-) Sümme lekata`na minhülvetiyn;
Sonra, elbette O`nun şah damarını (aort) keserdik!

47-) Fema minküm min ehadin `anhu haciziyn;
Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız.

48-) Ve innehû letezkiretun lilmüttekıyn;
Muhakkak ki O (Kur`ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

49-) Ve inna lena`lemu enne minküm mükezzibiyn;
Muhakkak ki biz, yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz.

50-) Ve innehû lehasretun `alelkafiriyn;
Muhakkak ki O (kıyamet süreci), hakikat bilgisini inkâr edenler için elbette büyük pişmanlıktır!

51-) Ve innehû leHakkulyakıyn;
Muhakkak ki O (kıyamet süreci), elbette Hakkel Yakîn`dir (hakikatin en açık seçik yaşantısıdır)!

52-) Fesebbih Bismi Rabbikel `Azıym;
Öyleyse, ismi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ`sına kullukla) işlevine devam ederek O`nu tespih etmiş ol!