076 - İNSAN SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Hel eta alel`İnsani hıynün mined Dehri lem yekün şey`en mezkûra;
Dehr`de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu?

2-) İnna halaknel`İnsane min nutfetin emşâc* nebteliyhi fece`alnahu Semiy`an Basıyra;
Muhakkak ki biz insanı, bir takım katkılarla (genetik kalıtımla) karışık bir spermden yarattık da; onu algılayan ve değerlendiren olarak meydana getirdik.

3-) İnna hedeynahussebiyle imma şakiren ve imma kefura;
Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) gösterdik. Ya şükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği red) edici!

4-) İnna a`tedna lilkafiriyne selâsile ve ağlâlen ve se`ıyra;
Muhakkak ki biz hakikat bilgisini inkâr edenler için silsileler (zincirler - toplumsal şartlanmalar ve değer yargıları), ağlal (boyun bağları - bedenselliğin bağları) ve saîr (alevli ateş - yanış) hazırladık.

5-) İnnel`Ebrare yeşrebûne min ke`sin kâne mizacuha kâfura;
Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), mizacı (özelliği) kâfur (kalbe kuvvet veren bir içecek) olan bir kâseden içerler.

6-) `Aynen yeşrebu Biha `ıbadullahi yufecciruneha tefciyra;
(O kâfur), Allâh kullarının (kendi özlerinden) fışkırtıp akıtarak içtiği tükenmez bir kaynaktır.

7-) Yufûne Binnezri ve yehafûne yevmen kâne şerruhu müstetıyra;
(O Ebrâr) ahdlerini tam yerine getirirler ve şerri yayılıp giden bir günden korkarlar!

8-) Ve yut`ımunetta`ame `alâ hubbiHİ miskiynen ve yetiymen ve esiyra;
O`nun sevgisi ile yoksulu, yetimi ve ellerine mahkûm olanları doyururlar.

9-) İnnema nut`ımuküm livechillâhi lâ nuriydu minküm cezaen ve lâ şükûra;
"Yalnızca Vechullâh adına sizi yediriyoruz... Sizden ne bir karşılık ve ne de bir teşekkür istemiyoruz."

10-) İnna nehafu min Rabbina yevmen `abusen kamtariyra;
"Muhakkak ki biz Rabbimizden, gazaplı ve çok çetin bir süreçten korkarız" (derler).

11-) Fevekahumullâhu şerre zâlikelyevmi ve lakkahüm nadreten ve sürura;
Bundan dolayı Allâh, işte o sürecin şerrinden onları korudu ve onlara bir parlaklık ve sürur verdi.

12-) Ve cezahüm Bima saberu cenneten ve hariyra;
Onlara sabırlarını cennet ve ipek ile cezalandırdı!

13-) Müttekiiyne fiyha `alel`eraiki, lâ yeravne fiyha Şemsen ve lâ zemheriyra;
Onda koltuklar üzerine yaslanırlar... Orada ne güneş (sıcağı) görürler ve ne de zemherir (dondurucu soğuğu). (Bedensel duyular yoktur o yaşam boyutunda anlamına. A.H.)

14-) Ve dâniyeten `aleyhim zılaluha ve züllilet kutufuha tezliyla;
Onun gölgeleri üzerlerine yakın, onun devşirilenleri (marifetleri) ise boyun eğdirilmiş hâldedir.

15-) Ve yutafu `aleyhim Bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kânet kavâriyra;
Gümüşten kaplar ve billur testiler dolaştırılır çevrelerinde.

16-) Kavâriyre min fıddatin kadderuha takdiyra;
Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir!

17-) Ve yuskavne fiyha ke`sen kâne mizacuha zencebiyla;
Onda özelliği zencefil olan bir kâse içirilirler.

18-) `Aynen fiyha tüsemma selsebiyla;
Onda "Selsebîl" denen bir kaynaktır.

19-) Ve yetufu `aleyhim vildanun muhalledun* izâ raeytehüm hasibtehüm lü`lüen mensûra;
Çevrelerinde ölümsüz genç hizmetliler dolaşır... Onları gördüğünde, saçılmış inci sanırsın!

20-) Ve izâ raeyte semme raeyte ne`ıymen ve mülken kebiyra;
Nereye baksan (sırf) nimet ve büyük bir mülk olarak görürsün.

21-) `Aliyehüm siyabu sündüsin hudrun ve istebrakun, ve hullû esavire min fiddatin, ve sekahüm Rabbuhüm şeraben tahura;
Üzerlerinde ince - lâtif ipekten ve kalın ipekten elbiseler vardır... Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir... Rableri onlara şarab`en tahura (temiz şarap) içirmiştir. (Tüm bu cennet tanımlamaları, 13.Ra`d: 35 ve 47.Muhammed: 15`teki açıklamalarla vurgulandığı üzere; "meselül cennetilletiy" yani cennetin temsil - benzetme yollu misali anlatımıdır. Bu gerçeklik unutulmaya. A.H.)

22-) İnne hazâ kâne leküm cezâen ve kâne sa`yuküm meşkûra;
Muhakkak ki bu sizin için cezadır (karşılık, yapılmış olanların getirisi)! İmanlı çalışmalarınız tam hakkıyla değerlendi!

23-) İnna nahnu nezzelna `aleykel Kur`âne tenziyla;
Muhakkak ki biz, evet biz Kurân`ı, sana tenzîl ettik (bölüm bölüm açığa çıkardık sende)!

24-) Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tutı` minhüm asimen ev kefura;
O hâlde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir isyankâra yahut inatla inkâr edip gerçeği örtene uyma!

25-) Vezkürisme Rabbike bükreten ve asıylâ;
Sabah - akşam Rabbinin ismini zikret (hatırla)!

26-) Ve minelleyli fescud leHU ve sebbıhHU leylen taviylâ;
Gecenin bir kısmında O`na secde et; O`nu tespih et gece içinde uzun şekilde.

27-) İnne hâülâi yuhıbbunel`acilete ve yezerune veraehüm yevmen sekıyla;
Muhakkak ki bunlar, önlerindeki dünyayı seviyorlar ve arkasından gelecek çok zorlu bir süreci hesap etmiyorlar!

28-) Nahnu halaknahüm ve şededna esrehüm ve izâ şi`na beddelna emsâlehüm tebdiyla;
Onları biz yarattık ve onların bağlarını güçlü kıldık... Dilediğimiz vakit de onların benzerleri ile değiştiririz.

29-) İnne hazihi tezkiretun, femen şâettehaze ila Rabbihi sebiyla;
Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hakikati hatırlatmadır)! Dileyen Rabbine (erdiren) bir yol edinir!

30-) Ve ma teşâûne illâ en yeşâAllâh* innAllâhe kâne Aliymen Hakiyma;
Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz! Muhakkak ki Allâh `Aliym Hakiym`dir.

31-) Yudhılu men yeşâu fiy rahmetiHİ, vezzâlimiyne e`adde lehüm `azâben eliyma;
Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır!