070 - ME’ARİC SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Seele sâilun Bi`azâbin vakı`;
Sorgulayan, gerçekleşecek azabını sordu!

2-) Lilkâfiriyne leyse lehû dafi`;
Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.

3-) MinAllâhi Ziylme`aric;
Zül Mearic (pek çok urûc edeni olan) Allâh`tandır!

4-) Ta`rucül Melaiketu verRuhu ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhû hamsiyne elfe senetin;
Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh`a ermek için yöneliş süreci) O`na.

5-) Fasbir sabren cemiyla;
O hâlde güzel bir sabır ile sabret.

6-) İnnehüm yeravnehu be`ıyda;
Muhakkak ki onlar onu (azap günü olan ölümü) uzak görüyorlar!

7-) Ve nerahu kariyba;
Biz ise onu yakın görüyoruz!

8-) Yevme tekûnüsSema`u kelmühl;
O gün semâ, erimiş maden gibi olur.

9-) Ve tekûnulcibalu kel`ıhn;
Dağlar renkli yün gibi olur.

10-) Ve lâ yes`elu hamiymun hamiyma;
Dostların birbirini arayacak hâli kalmaz!

11-) Yubassarûnehüm* yeveddülmücrimu lev yeftediy min `azâbiyevmeizin Bibeniyh;
Birbirlerine gösterilirken insanlar... Suçlular, o sürecin azabından kendini kurtarmak için oğullarını fidye olarak (ateşe) vermeyi düşünür...

12-) Ve sahıbetihi ve ahıyh;
Karısını, kardeşini;

13-) Ve fasıyletihilletiy tü`viyh;
Aralarında yaşadığı tüm yakınlarını;

14-) Ve men fiyl`Ardı cemiy`an sümme yünciyh;
Yeryüzünde yaşamış olanların tümünü (fidye verse) de kendini kurtarsa!

15-) Kellâ* inneha Lezâ;
Hayır, asla! Muhakkak ki o Leza`dır (dumansız alev).

16-) Nezza`aten lişşeva;
Derilerini kavurup soyan!

17-) Ted`u men edbere ve tevella;
(O Leza) çağırır (hakikatine davet olunduğunda) arkasını dönüp, yüz çevirip gideni!

18-) Ve ceme`a feev`a;
Toplayıp da servet yığanı!

19-) İnnel`İnsane hulika helû`a;
Muhakkak ki insanın yaratılışında hırs ve doyumsuzluk mevcuttur!

20-) İzâ messehüşşerru cezû`a;
Ona hoşlanmadığı şeyle karşılaştığında feryat edip bağırandır (tahammülsüz)!

21-) Ve izâ messehülhayru menû`a;
Ona hayır ulaştığında ise pinti, bencildir!

22-) İllelmusalliyn;
Sadece musallîn (bilfiil salât yaşayanlar) müstesna!

23-) Elleziyne hüm `alâ Salâtihim dâimun;
Onlar ki sürekli salâttadırlar (sürekli Allâh`a yönelişlerini muhafaza ederler)!

24-) Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma`lum;
Onlar ki, onların mallarında bilinen bir hak vardır;

25-) Lissâili velmahrum;
Yardım talep eden ve mahrum için.

26-) Velleziyne yusaddikune Biyevmiddiyn;
Onlar ki, din (ceza - yapılanların sonucunun yaşanacağı) süreçlerini tasdik ederler!

27-) Velleziyne hüm min `azâbi Rabbihim müşfikun;
Onlar ki, Rablerinin azabından endişe duyanlardır.

28-) İnne `azâbe Rabbihim ğayru me`mun;
Muhakkak ki Rablerinin azabına karşı güvenceleri yoktur!

29-) Velleziyne hüm lifurûcihim hafizun;
Onlar ki, cinsel organlarını aşırılıktan korurlar.

30-) İlla `alâ ezvacihim ev mameleket eymanuhüm feinnehüm ğayru melumiyn;
Eşleri veyahut tasarrufları altındakiler müstesna! Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar!

31-) Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül `adun;
Artık kim bundan ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridirler!

32-) Velleziyne hüm liemanatihim ve `ahdihim ra`un;
Onlar ki (insanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allâh`a) ahdlerine riayet edicilerdir!

33-) Vellezine hüm Bişehadatihimkaimun;
Onlar ki, şehâdetlerinde kaîmlerdir ("ŞehidAllâhu ennehu..."Âl-u İmran: 18. âyetine atıf. A.H.)!

34-) Velleziyne hüm `alâ Salâtihim yuhafizun;
Onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh`a yöneliş hâllerini sürekli korurlar).

35-) Ülaike fiy cennatin mükremun;
İşte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır.

36-) Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı`ıyn;
O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana şaşkın düşkün geliyorlar?

37-) `Anilyemiyni ve `anişşimali `ıziyn;
Sağdan ve soldan bölük bölük!

38-) Eyatme`u küllümriin minhüm enyüdhale cennete na`ıym;
Onlardan her bir kişi, nimet cennetine dâhil olunacağını mı umuyor?

39-) Kellâ* inna halaknâhüm mimma ya`lemun;
Hayır, asla! Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden (spermden) yarattık!

40-) Felâ uksimu BiRabbilmeşarikıvelmeğaribi inna liKadirun;
Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz her şeye gücü yetenleriz!

41-) Alâ en nübeddile hayren minhüm ve ma nahnu Bimesbukıyn;
Onların yerine onlardan daha hayırlısını getirmeye... Biz önüne geçilmeyen gücüz!

42-) Fezerhüm yehûdu ve yel`abu hattâ yülaku yevmehümülleziy yû`adun;
Bırak onları, vadolundukları süreçlerine kavuşuncaya kadar (dünyalarına) dalsınlar ve oynasınlar!

43-) Yevme yahrucune minel`ecdasi sira`an keennehüm ila nusubin yûfidûn;
O gün kabirleri olan bedenlerden hızla fırlarlar! Sanki onlar dikilmiş putlara hızlıca koşuyorlar.

44-) Haşi`aten ebsaruhüm terhekuhüm zilletun, zâlikelyevmülleziy kânu yû`adun;
Gözleri dehşetten önlerine eğik, kendilerini de bir zillet kaplamış oldukları hâlde... İşte bu, vadolundukları o süreçtir!