067 - MÜLK SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Tebârekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve `alâ külli şey`in Kadiyr;
Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir`dir.

2-) Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu `amela* ve "HU"vel `Aziyzul Gafûr;
Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan "HÛ"dur! O, Aziyz`dir, Ğafûr`dur.

3-) Elleziy haleka seb`a Semavatin tıbaka* ma tera fiy halkırRahmâni min tefavut* ferci`ılbasare hel tera min futûr;
Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahmân`ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun?

4-) Sümmerci`ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve hüve hasiyr;
Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!

5-) Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce`alnaha rucûmen lişşeyatıyni ve a`tedna lehüm `azâbes se`ıyr;
Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.

6-) Ve lilleziyne keferu BiRabbihim `azâbu cehennem* ve bi`sel masıyr;
Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o!

7-) İzâ ülku fiyha semi`u leha şehiykan ve hiye tefur;
Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler!

8-) Tekâdu temeyyezu minelğayz* küllema ülkıye fiyha fevcun seelehüm hazenetüha elem yeti`küm neziyr;
Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar.

9-) Kalu belâ kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelAllâhu min şey`* in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr;
(Cehennem ehli de) der ki: "Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! `Allâh hiçbir şey inzâl etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır` dedik."

10-) Ve kalu lev künna nesme`u ev na`kılu ma künna fiy ashabisse`ıyr;
Derler ki: "Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!"

11-) Fa`terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabis se`ıyr;
Suçlarını böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaşasın dev alevli ateş ehli!

12-) İnnelleziyne yahşevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun ve ecrun kebiyr;
"Gayb"ları olarak Rablerinden haşyet duyanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır.

13-) Ve esirru kavleküm evicheru Bih* inneHU `Aliymun BiZâtissudur;
Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin - bilincinizin - şuurunuzun) zâtı olarak Aliym`dir.

14-) Elâ ya`lemu men haleka, ve "HU"vel Latıyful Habiyr;
Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf`tir, Habiyr`dir.

15-) "HU"velleziy ce`ale lekümül`Arda zelûlen femşû fiy menâkibiha ve kûlu min rizkıh* ve ileyHİnnuşur;
O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O`nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O`na dönük olacaktır!

16-) Eemintüm men fiysSemâi en yahsife Bikümül`Arda feizâ hiye temur;
Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvencede misiniz? Birden o harekete geçip çalkalanmaya başlar!

17-) Em emintüm men fiysSemâi en yursile `aleyküm hasiba* feseta`lemûne keyfe neziyr;
Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga - hortum irsâl etmesinden güvencede misiniz? Uyarımın anlamını bileceksiniz!

18-) Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr;
Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu!

19-) Evelem yerav ilettayri fevkahüm sâffatin ve yakbıdne, ma yumsikühünne illerRahmân* inneHU Bikülli şey`in Basıyr;
Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr`dir.

20-) Emmen hazelleziy hüve cündün leküm yansurukum min dûnirRahmân* inilkâfirune illâ fiy ğurur;
Ya da Rahmân`a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanış içindedirler!

21-) Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHU, bel leccû fiy `utuvvin ve nüfûr;
Eğer yaşam gıdanı kesse, kimdir şu sizi besleyecek? Hayır, azgınlık ve nefretle kaçışı inatla sürdürmekteler!

22-) Efemen yemşiy mükibben `alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen `alâ sıratın müstekıym;
Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi?

23-) Kul "HU"velleziy enşeeküm ve ce`ale lekümüssem`a vel`ebsare vel`ef`idete, kaliylen ma teşkûrun;
De ki: "Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp nöronları) oluşturan "HÛ"dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)!"

24-) Kul "HU"velleziy zereeküm fiyl`Ardı ve ileyHİ tuhşerun;
De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O`na haşr olunacaksınız!"

25-) Ve yekulûne metâ hâzelva`dü in küntüm sadikıyn;
Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman (gerçekleşecek)?"

26-) Kul innemel`ılmu `indAllâh* ve innema ene neziyrun mubiyn;
De ki: "O`nun bilgisi Allâh indîndedir! Şüphesiz ki ben apaçık uyarıcıyım!"

27-) Felemma raevhu zulfeten siet vucûhülleziyne keferu ve kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde`un;
Onu (ölümü) yaklaşmış gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! "İşte bu, kendisini bir an önce yaşamayı temenni ettiğinizdir!" denildi.

28-) Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma`ıye ev rahımena, femen yüciyrulkafiriyne min `azâbin eliym;
De ki: "Bir düşünün! Allâh beni ve benimle beraber olanları helâk etse ya da bize rahmet etse; hakikat bilgisini inkâr edenleri feci bir azaptan kim kurtarır?"

29-) Kul "HU"verRahmânu amenna Bihi ve `aleyhi tevekkelna* feseta`lemune men hüve fiy dalâlin mubiyn;
De ki: "O, Rahmân`dır; O`na hakikatimiz olarak iman ettik ve O`na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış düşünce içinde olduğunu yakında bileceksiniz!"

30-) Kul eraeytüm in asbeha mâüküm ğavren femen ye`tiyküm Bimâin me`ıyn;
De ki: "Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur?