077 - MÜRSELÂT SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Velmurselati `urfa;
Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

2-) Fel`asıfati `asfâ;
Şiddetle esip de savuranlara;

3-) Vennaşirati neşra;
Diriltip ayağa kaldıranlara;

4-) Felfarikati ferka;
Seçip ayıranlara;

5-) Felmülkıyati zikra;
Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. "İlka" da, "likâ" da aynen "nefh" gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru "şuurda" oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh`tan kalbe yansımaları anlatır. "Halife - İnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe "İnsan" adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

6-) `Uzren ev nüzra;
Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere.

7-) İnnema tu`adune levakı`;
Vadolunduğunuz (bâ`s) mutlaka gerçekleşecektir!

8-) Feizennücûmu tumiset;
Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda),

9-) Ve izesSemâu furicet;
Semâ yarıldığında,

10-) Ve izelcibâlu nüsifet;
Dağlar savrulduğunda,

11-) Ve izerRusulu ukkıtet;
Rasûller (-Nebiler değil-) yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında.

12-) Lieyyi yevmin üccilet;
Hangi gün için ertelenmişlerdi?

13-) Liyevmilfasl;
Ayırt edilme süreci için!

14-) Ve ma edrake ma yevmulfasl;
Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin?

15-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte (ölümle birlikte başlayacak ikinci yaşam sürecini) yalanlayanların vay hâline!

16-) Elem nühlikil`evveliyn;
Evvelkileri helâk etmedik mi?

17-) Sümme nutbi`uhümül`ahıriyn;
Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).

18-) Kezâlike nef`alu Bilmücrimiyn;
İşte suçluları böyle yaparız!

19-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

20-) Elem nahlukküm min main mehiyn;
Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21-) Fece`alnahu fiy karârin mekiyn;
Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluşturduk;

22-) İla kaderin ma`lum;
Malûm bir kadere kadar!

23-) Fekaderna* feni`melKadirun;
Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz!

24-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

25-) Elem nec`alil`Arda kifâtâ;
Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı?

26-) Ahyâen ve emvata;
Diriler ve ölüler için!

27-) Ve ce`alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynâküm mâen furata;
Orada yüksek (haşmetli, azametli) sâbit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik.

28-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

29-) İntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun;
Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin!

30-) İntaliku ila zıllin ziy selasi şu`ab;
Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hıristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!

31-) Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb;
Ne (ateşten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır!

32-) İnneha termiy Bişererin kelkasr;
Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar!

33-) Keennehu cimaletun sufr;
Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir!

34-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

35-) Hazâ yevmu lâ yentıkun;
Bu, konuşamayacakları gündür.

36-) Ve lâ yü`zenü lehüm feya`tezirun;
Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler!

37-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreci yalanlayanların vay hâline!

38-) Hazâ yevmulfasl* cema`naküm vel`evveliyn;
Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.

39-) Fein kâne leküm keydün fekiydun;
Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın!

40-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

41-) İnnelmüttekıyne fiy zılalin ve `uyun;
Muhakkak ki müttekîler (korunmuşlar), gölgelerin ve kaynakların içindedirler.

42-) Ve fevakihe mimma yeştehun;
Canlarının çektiklerinden meyvelerle!

43-) Külû veşrebû heniy`en Bima küntüm ta`melun;
"Yaptığınız çalışmalardan dolayı afiyetle yiyin ve için!"

44-) İnna kezâlike neczilmuhsiniyn;
Doğrusu biz muhsinleri (müşahedelerinde Hakk`tan gayrı bulunmayanları) böylece cezalandırırız!

45-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

46-) Külû ve temette`u kaliylen inneküm mücrimun;
"Yiyin ve azıcık keyif sürün (dünyada)... Muhakkak ki siz suçlularsınız!"

47-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

48-) Ve izâ kıyle lehümurke`u lâ yerke`un;
Onlara (müşriklere): "Boyun eğin" denildiğinde, rükû etmezler!

49-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

50-) Febieyyi hadiysin ba`dehû yu`minun;
Artık Ondan (Kurân`ın verdiği bu büyük haberden) sonra hangi söze iman ederler?