079 - NÂZİ’AT SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Vennazi`ati ğarka;
Şiddetli güç (kuvvesi; Mars);

2-) Vennaşitati neşta;
Yumuşakça götüren (kuvve; Güneş),

3-) Vessabihati sebha;
(Yörüngelerinde) yüzüp yüzüp giden (kuvveler; Satürn - Jüpiter),

4-) Fessabikati sebka;
Yarışıp öne geçen (kuvveler; Merkür - Venüs),

5-) Felmüdebbirati emra;
Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; Ay), (Bu âyetlerin `yıldızlara işaret ettiği yorumu` Hasan Basri ve İmam Razi`ye ait olup, paylaştığım anlayıştır. A.H.)

6-) Yevme tercüfurRacifetü;
O süreçte Racife (vefat sarsıntısı; zelzele) sarsar.

7-) Tetbe`uherRadifeh;
Onu Radife (bâ`s; yeni ruh bedenle yaşama başlayış) izler.

8-) Kulübün yevmeizin vacifetun;
O süreçte (bazı) bilinçler şok olur!

9-) Ebsaruha haşi`ah;
Onların görüşleri şaşkın, eziktir!

10-) Yekulune einna lemerdüdüne fiylhafireti;
Hâlâ diyorlar: "Gerçekten biz ilk hâlimize (toprak olduktan sonra hayata) geri döndürülür müyüz; bâ`s var mı?"

11-) Eizâ künna `ızamen nehıreh;
"Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?"

12-) Kalu tilke izen kerretun hasiretun;
"İşte bu, o takdirde (yaşamın devam etmesi) hüsranlı bir geri dönüştür" dediler.

13-) Feinnema hiye zecretun vahıdetun;
Oysa o tek bir komuttur!

14-) Feizâ hüm Bissahireh;
Bir de bakarsın ki onlar geniş alandadırlar!

15-) Hel etake hadiysü Müsa;
Musa`nın olayı sana ulaştı mı?

16-) İz nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tuva;
Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva`da hitap etti:

17-) İzheb ila fir`avne innehu tağâ;
"Git Firavun`a! Muhakkak ki o azgınlaştı!"

18-) Fekul hel leke ila en tezekkâ;
"De ki: Arınıp saflaşmaya ne dersin?"

19-) Ve ehdiyeke ila Rabbike fetahşâ;
"Seni Rabbine erdirmeme? (Azameti karşısında) haşyet duyarsın!"

20-) Feerahul`ayetelkübra;
Derken ona büyük mucizeyi gösterdi!

21-) Fekezzebe ve `asâ;
(Firavun) yalanladı ve isyan etti.

22-) Sümme edbere yes`â;
Sonra koşarak ardına döndü.

23-) Fehaşere fenâda;
Akabinde topladı, seslendi:

24-) Fekale ene Rabbukümül`a`lâ;
"Ben, sizin en âlâ Rabbinizim!" dedi. (Kadim Hakikat bilgisini elde eden Firavun, bunu şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıkta müşahedesi yerine; bilincine yükleyerek bedenselliğine vermiş; bilinç varlığına tanrısallık vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına yani nefs-i emmâre yaşamına düşmüştü. Bu yüzdendir ki Musa a.s. ona hakikat bilgisini aktarmak yerine, yani Allâh`a iman yerine, Rabb-ül âlemîn`e iman noktasına çekerek uyarı yapmıştı. Yani tüm varlıkta tedbir eden Esmâ mertebesine dikkatini çekerek hayalindeki vahdeti, bilinç - beden boyutunda yaşayarak birimselliğiyle sınırlamak yerine; şuur boyutunda tüm varlığa yaygın Esmâ mânâları çıkışına iman etmesini teklif etmişti. A.H.)

25-) Feehazehullahu nekâlel `ahıreti vel üla;
Bunun üzerine Allâh, onu sonsuz yaşam boyutunun ve öndekinin (dünyanın) ibret verici azabı ile yakaladı.

26-) İnne fiy zâlike le`ıbreten limen yahşâ;
Muhakkak ki bunda haşyete ermiş kimseler için elbette bir ibret vardır!

27-) Eentüm eşeddü halkan emisSema`* benâha;
Sizin yaratılışınız mı zorlu yoksa Semâ mı? (Ki Allâh) onu bina etti!

28-) Rafe`a semkeha fesevvaha;
Onun sınırlarını yükseltti de onu tesviye etti (işlevini yerine getireceği özelliklere göre oluşturdu)!

29-) Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha;
Onun gecesini kararttı, onun gündüzünü aydınlattı.

30-) Vel`Arda ba`de zâlike dehaha;
İşte bundan sonra arzı yayıp döşedi.

31-) Ahrece minha mâeha ve mer`aha;
Ondan onun suyunu ve mer`asını çıkardı(ğı hâlde).

32-) Velcibale ersaha;
Dağlara gelince, onları demir atmış gibi dikip sâbitledi.

33-) Meta`an leküm ve lien`amiküm;
Sizin ve en`amınızın (hayvanlar) yararlanması için.

34-) Feizâ câetittammetülkübra;
Et Tammet`ül Kübra (karşı konulmaz olay - ölüm tadılıp yeni yaşam) başladığında.

35-) Yevme yetezekkerul`İnsanu ma se`a;
O süreçte insan çalışmalarının getirisinin ne olacağını hatırlar!

36-) Ve burrizetilcahıymu limen yera;
Görüşü açılan (göz sınırlaması olmadan gören) için cehennem bâriz (apaçık) karşısındadır!

37-) Feemma men tağâ;
Azıp kural tanımayana,

38-) Ve aserelhayateddünya;
Dünya zevkleri için yaşamayı seçene gelince;

39-) Feinnelcahıyme hiyel me`va;
Muhakkak ki yakıcı ortam mekânı olur!

40-) Ve emma men hafe mekame Rabbihi ve nehennefse `anilheva;
Rabbinin makamından korkan ve nefsini boş, geçici, sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince;

41-) Feinnelcennete hiyel me`va;
Muhakkak ki cennet, barınağın ta kendisidir.

42-) Yes`elûneke `anissa`ati eyyane mursaha;
Sana O Saat`ten soruyorlar: Onun gelip çatması ne zaman, diye.

43-) Fiyme ente min zikraha;
(Oysa) onun bilgisi sende ne arar!

44-) İla Rabbike müntehaha;
Onun sonu rabbinedir.

45-) İnnema ente munziru men yahşâha;
Sen ancak O`ndan haşyet duyan kimsenin uyarıcısısın!

46-) Keennehüm yevme yeravneha lem yelbesû illâ `aşiyyeten ev duhaha;
Onu gördükleri süreçte, sanki onlar (dünyada) hiç kalmamışlardır! Ancak bir Aşiyye (Güneş`in ufukta batma süresi) yahut onun battıktan sonraki kalan aydınlık süresi kadar dünyada yaşamış olduklarını sanırlar.