078 - NEBE’ SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) `Amme yetesâelun;
Neyi sorguluyorlar?

2-) Anin Nebeil `Azıym;
Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?

3-) Elleziy hüm fiyhi muhtelifun;
Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

4-) Kellâ seya`lemun;
Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!

5-) Sümme kellâ seya`lemun;
Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!

6-) Elem nec`alil`Arda mihâda;
Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı?

7-) Velcibale evtada;
Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!

8-) Ve haleknâküm ezvaca;
Sizleri de eşler (bilinç - beden) olarak yarattık.

9-) Ve ce`alna nevmeküm sübâta;
Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

10-) Ve ce`alnelleyle libâsa;
Geceyi örtü kıldık.

11-) Ve ce`alnennehare me`aşa;
Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.

12-) Ve beneyna fevkaküm seb`an şidada;
Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ) bina ettik.

13-) Ve ce`alna siracen vehhaca;
Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş - akıl) koyduk.

14-) Ve enzelna minelmu`sırati mâen seccaca;
Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik.

15-) Linuhrice Bihi habben ve nebata;
Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.

16-) Ve cennatin elfafa;
İç içe girmiş bahçeler!

17-) İnne yevmelfasli kâne miykata;
Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

18-) Yevme yunfehu fiysSuri fete`tune efvaca;
O süreçte Sur`a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.

19-) Ve fütihatisSemâu fekânet ebvaba;
Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).

20-) Ve suyyiretilcibâlu fekânet seraba;
Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).

21-) İnne cehenneme kânet mirsada;
Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!

22-) Littağıyne meâba;
Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh`a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!

23-) Labisiyne fiyha ahkaba;
Çok uzun süre kalıcılar olarak!

24-) Lâ yezûkune fiyha berden ve lâ şeraba;
Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!

25-) İlla hamiymen ve ğassâka;
Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!

26-) Cezâen vifaka;
Tam karşılığı olarak yaşamlarının!

27-) İnnehüm kânu lâ yercune hısaba;
Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!

28-) Ve kezzebu BiâyâtiNA kizzaba;
Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı!

29-) Ve külle şey`in ahsaynâhu Kitaba;
(Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!

30-) Fezûku felen neziydeküm illâ `azâba;
O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!

31-) İnne lilmüttekıyne mefaza;
Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.

32-) Hadâika ve a`nâba;
Sulak bahçeler, üzüm bağları... ("Meselül cennetilletiy" uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.)

33-) Ve keva`ıbe etraba;
Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluşmuş bedenler. Dişi - erkek ayrımsız! Allâhu âlem. A.H.)

34-) Ve ke`sen dihaka;
Dolu kadehler!

35-) Lâ yesme`une fiyha lağven ve lâ kizzaba;
Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

36-) Cezâen min Rabbike `ataen hısaba;
Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere!

37-) RabbisSemavati vel`Ardı ve ma beynehümerRahmâni lâ yemlikûne minhu hıtaba;
Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân`dır! Hiç kimse O`ndan bir hitaba mâlik değildir.

38-) Yevme yekumur Ruhu vel melaiketu saffâ;
lâ yetekellemune illâ men ezine lehurRahmânu ve kale savâba; O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK`il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân`ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.

39-) Zâlikel yevmülHakk* femen şâettehaze ila Rabbihi meâba;
İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!

40-) İnna enzernaküm `azâben kariyba* yevme yenzurulmer`u ma kaddemet yedahu ve yekulülkafiru ya leyteniy küntü turaba;
Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der "Keşke toprak olsaydım!"