071 - NUH SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İnna erselnâ Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye`tiyehüm `azâbun eliym;
Muhakkak ki biz Nuh`u: "Kendilerine feci bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye, halkına irsâl ettik.

2-) Kale ya kavmi inniy leküm neziyrun mubiyn;
(Nuh) dedi ki: "Ey halkım; kesinlikle size gelmiş apaçık bir uyarıcıyım!"

3-) Enı`budullahe vettekuHU ve etiy`un;
"Allâh`a ibadet edin, O`ndan korunun ve bana itaat edin;"

4-) Yağfir leküm min zünûbiküm ve yuahhırküm ila ecelin musemma* inne ecelAllâhi izâ câe lâ yuahhar* lev küntüm ta`lemun;
"Ki, hatalarınızdan bazılarını mağfiret etsin ve sizi tayin edilmiş ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Muhakkak ki Allâh`ın eceli (yaşam süresi sonu) geldiğinde ertelenmez! Eğer bilseydiniz!"

5-) Kale Rabbi inniy de`avtu kavmiy leylen ve nehara;
(Nuh) dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki ben halkımı gece ve gündüz davet ettim."

6-) Felem yezidhüm du`aiy illâ firara;
"Benim davetim onların kaçışından başka bir şey arttırmadı."

7-) Ve inniy küllema de`avtühüm litağfire lehüm ce`alu esabi`ahüm fiy azânihim vestağşev siyabehüm ve esarru vestekberustikbâra;
"Muhakkak ki ben onları, senin mağfiretine davet ettikçe, parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar, elbiselerine büründüler, (inançlarında) ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler."

8-) Sümme inniy de`avtühüm cihara;
"Sonra, muhakkak ki ben onları açıktan davet ettim."

9-) Sümme inniy a`lentu lehüm ve esrertu lehüm israra;
"Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca da kendilerine özel olarak anlattım."

10-) Fekultüstağfiru Rabbeküm inneHU kâne Ğeffara;
Dedim ki: "Rabbinizden mağfiret dileyin... Muhakkak ki O, Ğaffar`dır."

11-) YursilisSemâe `aleyküm midrara;
"Üzerinize semâyı yoğun olarak irsâl eder."

12-) Ve yümdidküm Biemvalin ve beniyne ve yec`al leküm cennatin ve yec`al leküm enhara;
"Mallar ve oğullar ile size yardım eder, sizin için cennetler oluşturur ve sizin için nehirler meydana getirir."

13-) Maleküm lâ tercûne Lillâhi vekara;
"Size ne oluyor ki Allâh`ın yüceliğini ummuyorsunuz?"

14-) Ve kad halekaküm atvara;
"Hâlbuki (Allâh) sizi aşama aşama yarattı!"

15-) Elem terav keyfe halekAllâhu seb`a Semavatin tıbaka;
"Görmediniz mi, Allâh semâları yedi tabaka olarak nasıl yarattı?"

16-) Ve ce`alelKamere fiyhinne nûren ve ce`aleşŞemse siraca;
"Onların içinde Ay`ı bir nûr kıldı ve Güneş`i de ışık - enerji kaynağı kıldı."

17-) VAllâhu enbeteküm minel`Ardı nebâta;
"Allâh sizi bir nebat bitirir gibi arzdan bitirdi."

18-) Sümme yu`ıydüküm fiyha ve yuhricüküm ihraca;
"Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi bir çıkarışla çıkaracak."

19-) VAllâhu ce`ale lekümül`Arda bisata;
"Allâh, arzı sizin için bir sergi kıldı."

20-) Liteslukû minha sübülen ficaca;
"Ondan geniş yollar edinip yürüyesiniz diye."

21-) Kale Nuhun Rabbi innehüm `asavniy vettebe`u men lem yezidhu maluhu ve veleduhû illâ hasara;
Nuh dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki onlar bana âsi oldular; malı ve çocuğu kendisinin hüsranından başka bir şeyi artırmayan kimseye tâbi oldular."

22-) Ve mekeru mekren kübbara;
"Çok büyük bir mekr ile mekr ettiler!"

23-) Ve kalû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne vedden ve lâ suva`an ve lâ yeğûse ve ye`ûka ve nesra;
Dediler ki: "Tanrılarınızı sakın bırakmayın! Vedd`i, Süva`i sakın bırakmayın... Yağüs`u, Yauk`u ve Nesr`i de (tanrılarının - putlarının adları)!"

24-) Ve kad edallû kesiyra* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ dalâla;
"Böylece (bunlar) pek çok kimseyi saptırdılar... O hâlde sen de o zâlimlerin sapkınlığını artır!"

25-) Mimma hatiatihim uğriku feudhılu naren felem yecidu lehüm min dûnillâhi ensara;
(Nihayet) onlar hatalarından dolayı suda boğuldular da ateşe dâhil edildiler ve kendilerine Allâh dûnunda yardımcılar bulamadılar.

26-) Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer `alel Ardı minelkafiriyne deyyara;
Nuh dedi ki: "Rabbim... Hakikat bilgisini inkâr edenlerden arz üzerinde hiç kimseyi bırakma!"

27-) İnneKE in tezerhüm yudıllu `ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren keffara;
"Zira sen, onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; hakikat bilgisini inkâr eden ve emirlere karşı çıkandan başkasını doğurmazlar. (Onların genlerinden ancak bu oluşur!)"

28-) Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye mu`minen ve lilmu`miniyne velmu`minât* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ tebârâ;
"Rabbim... Beni, ana-babamı, imanlı olarak evime gireni, imanlı erkekleri ve imanlı kadınları mağfiret et! O zâlimlerin, helâkından başka bir şeylerini artırma!"