055 - RAHMÂN SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Er Rahmân;
Rahmân (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi),

2-) Allemel Kur`ân;
Talim etti Kurân`ı (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu).

3-) Halekal İnsân;
Halketti İNSAN`ı,

4-) Allemehül beyân;
Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli`nin deyişiyle "`İnsan`, konuşan Kur`ân" oldu.)

5-) Eş Şemsu velKameru Bi husban;
Güneş (kavrayış) ve Ay (duygu - hissediş) (Bi-) hesap iledir (mertebelerledir).

6-) VenNecmu veşŞeceru yescudan;
Necm (yıldız - fikirler) ve ağaç (beden) secdededirler (Esmâ indînde "yokluk" hâlindedirler).

7-) VesSemae rafe`aha ve veda`al miyzan;
Semâyı (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) yükseltmiş ve mîzanı (vahdet - kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) yerleştirmiştir.

8-) Ella tatğav fiyl miyzan;
Ki o mîzanda haksızlık etmeyesiniz (dengede biri ağır basarak diğerinden mahrum kalmayasınız).

9-) Ve ekıymulvezne Bil kıstı ve lâ tuhsirul miyzan;
Değerlendirmeyi (Ulûhiyet hükümlerine göre) adaletle yaşayın ve mîzanı dengelemede yanlış yaparak hüsranı yaşamayın!

10-) Vel Arda veda`aha lil enam;
Arz (Beden) ki, mahlûkatı (mikro evreni) onda oluşturdu!

11-) Fiyha fakihetün vennahlu zâtul ekmam;
Bir meyve (insan) var onda (arzda); tomurcuklu (açılıma hazır) hurma ağacı (beyin)!

12-) Velhabbu zül asfi verreyhan;
Filizlenmiş tohumlar (uç vermiş hakikat fikirleri) ve hoş kokulu bitkiler (insanî hakikatin getirişi davranışlar) var.

13-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

14-) Halekal`İnsane min salsalin kelfahhar;
Yarattı insanı (bedenini) pişmiş kuru balçıktan (elementler).

15-) Ve halekalCanne min maricin min nar;
Cann`ı (cin sınıfını - görünmez varlıkları) da dumansız ateşten (radyasyon - ışınsal enerji -elektromanyetik dalga bedenli) yarattı.

16-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

17-) Rabbulmeşrikayni ve Rabbulmağribeyn;
İki doğuş yerinin (dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) Rabbidir ve iki batış yerinin (dünya ve kabir âlemi) Rabbidir.

18-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

19-) Meracelbahreyni yeltekıyan;
Salmıştır (melekiyet ve hayvaniyet; şuur ve bilinç) iki denizi; kavuşup kucaklaşıyorlar.

20-) Beynehüma berzahun lâ yebğıyan;
Aralarında bir berzah var, birbirinin sınırını aşamıyorlar (ikisi de kendi boyutunda gereğini yaşıyor).

21-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

22-) Yahrucu minhümellü`lüü velmercan;
Çıkıyor onlardan inci ve mercan (çeşitli özellikler).

23-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

24-) Ve lehulcevarilmünşeatu fiylbahri kel`a`lam;
O`nundur, denizde (Hakikat ilminde) inşa olunmuş, dağlar gibi (oluşturulmuş benliklerle yaşamda) akıp giden gemiler (bedenler)!

25-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

26-) Küllü men `aleyha fan;
Arzda (bedensel yaşamda) kim varsa hepsi fânidir (her bedendeki nefs - bilinç ölümü tadar).

27-) Ve yebka vechu Rabbike ZülCelâli vel`İkrâm;
Zül`Celâli vel`İkrâm Rabbinin vechidir (Esmâ mânâları) Bakıy olan!

28-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

29-) Yes`eluhu men fiysSemavati vel`Ard* külle yevmin HUve fiy şe`n;
Semâlarda ve arzda ne varsa O`ndan talep eder; "HÛ" her "AN" yeni iştedir!

30-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

31-) Senefruğu leküm eyyühessekalân;
Yarın sizinle kalacağız (hesap için) ey suç yüklü ins ve cin topluluğu!

32-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

33-) Ya ma`şerel cinni vel`insi inisteta`tüm en tenfüzû min aktaris Semavati vel`Ardı fenfüzû* lâ tenfizûne illâ Bisultan;
Ey cin ve ins topluluğu! Semâlar ve arzın aktarından (bedenlerinizin çekim gücünden) çıkıp gitmeye gücünüz yeterse, hadi çıkın gidin (bedensiz yaşayın)! Kudretiniz olmadıkça (kudret sıfatı sizde açığa çıkmadıkça) geçip gidemezsiniz!

34-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

35-) Yurselu `aleyküma şüvazun min narin ve nuhasün fela tentesıran;
İkinizin de üzerine Nâr`dan alev ve duman (bilinç bulanıklığı) irsâl edilir de başarılı olamazsınız!

36-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

37-) Feizen şakkatis Semau fekânet verdeten keddihan;
(Ölüm esnasında) semâ (benlik bilinci) parçalanarak yanık yağ rengi alıp, gül misali (hakikat müşahede edildiğinde)!

38-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

39-) Feyevmeizin lâ yüs`elu an zenbihi insün vela cann;
İşte o süreçte ne ins ne de cin türü suçundan sorulmaz (doğal olarak yaptıklarının sonuçlarını yaşamaya başlarlar)!

40-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

41-) Yu`reful mücrimune Bi siymahüm feyü`hazü Binnevasıy vel`akdam;
Suçlular sîmalarından (huylarının oluşturduğu görünümden) tanınırlar da; alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

42-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

43-) Hazihi cehennemülletiy yükezzibu Bihel mücrimun;
İşte bu, suçluların kendisini yalanladığı cehennemdir!

44-) Yetufune beyneha ve beyne hamiymin ân;
Onunla (cehennemî kayıtlarla) kaynar su (şartlanmalarının getirdiği yakıcı değer yargıları) arasında dönüp dururlar.

45-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

46-) Ve limen hafe mekame Rabbihi cennetan;
Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet (fiil ve hissediş - mânâ cennetleri) vardır.

47-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

48-) Zevata efnan;
(İki cennet de) çeşitli dallara (yaşam özelliklerine) sahiptir.

49-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

50-) Fiyhima `aynâni tecriyan;
İkisinde de iki kaynak akıp gider!

51-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

52-) Fiyhima min külli fakihetin zevcan;
(O cennetlerin) ikisinde de her meyveden (marifetten) iki tür (zâhirî ve bâtınî olarak) vardır!

53-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

54-) Müttekiiyne alâ furuşin betainuha min istebrak* ve cenel cenneteyni dan;
Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar... İki cennetin meyvelerinin toplanması çok kolaylıkladır!

55-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

56-) Fiyhinne kasıratuttarfi, lem yatmishünne insün kablehüm ve lâ cann;
Onlarda eşlerinden başkasını görmeyenler (yapılar) vardır ki, daha önce kendilerini ne ins ne de cann (cin türü) dokunup (beşerî - şeytanî fikir ve duygularla) kirletmiştir!

57-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

58-) Keennehünnel yakutü velmercan;
Onlar sanki yakut ve mercandırlar.

59-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

60-) Hel cezaul ıhsani illel ıhsan;
İhsanın (Hakk`ı görürcesine kulluğun) cezası sadece ihsan değil midir?

61-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

62-) Ve min dûnihima cennetan;
İki cennet dûnunda iki cennet daha vardır.

63-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

64-) Mudhâmmetan;
Yemyeşildirler!

65-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

66-) Fiyhima aynâni naddâhatân;
İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak (Rabbanî tecelliler)!

67-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

68-) Fiyhima fakihetun ve nahlun ve rumman;
İkisinde de meyve, hurma (Hakkanî vasıfların açığa çıktığı şuuru temsilen) ve nar (tek bilincin tasarruf ettiği çok beden yaşamını temsilen)!

69-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

70-) Fiyhinne hayratun hısan;
(O cennetlerin) içlerinde en muhteşem, en güzeller.

71-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

72-) Hûrun maksuratün fiylhıyam;
Yalnız eşlerine hasredilmiş huriler (Hakkanî vasıfları açığa çıkaran bilinçlerin tüm istek ve arzularını yerine getirecek kapasite ve olanaklarla oluşturulmuş eşler - bedenler. Bakınız 13.Ra`d: 35, 47.Muhammed: 15)!

73-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

74-) Lem yatmishünne insün kablehüm ve lâ cann;
Daha önce onlara ne ins ne de cann (cin) dokunup (beşerî - şeytanî fikir ve duygularla) kirletmiştir!

75-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

76-) Müttekiiyne `alâ refrefin hudrin ve `abkariyyin hısan;
Yeşil refrefe ve harikulâde güzel işlemeli parlak döşeklere yaslanırlar.

77-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban;
Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?

78-) Tebarekesmu Rabbike Ziyl`Celâli vel`İkrâm;
Zül`Celâli vel`İkrâm Rabbinin ismi ne mübarek - ne yücedir!