061 - SAFF SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve mâ fiyl`Ard* ve "HU"vel`AziyzülHakiym;
Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ`sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh`ı tespih etmektedir! "HÛ"; Aziyz`dir, Hakiym`dir.

2-) Ya eyyühelleziyne amenû lime tekûlûne ma lâ tef`alun;
Ey iman edenler... Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz!

3-) Kebure makten `indAllâhi en tekûlû ma lâ tef`alun;
Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allâh indînde çok nefret edilesidir!

4-) İnnAllâhe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebilihi saffen keennehüm bünyanun mersus;
Allâh, kendi yolunda çelik karkas blok bina bütünlüğünce saf bağlayarak savaşan kimseleri sever.

5-) Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu`zûneniy ve kad ta`lemune enniy Rasûlullahi ileyküm* felemma zağu ezağAllâhu kulubehüm* vAllâhu lâ yehdilkavmel fasikıyn;
Hani Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim... Size (irsâl olmuş) Rasûlullâh olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?"... Onlar (Hak`tan) saptıklarında, Allâh onların kalplerini (Hak`tan) döndürdü (gerçeği algılayamazlar artık)! Allâh, inancı bozulmuş toplumu hakikate erdirmez!

6-) Ve iz kale `Iysebnu Meryeme ya beniy israiyle inniy Rasûlullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minetTevrati ve mübeşşiren BiRasûlin ye`tiy min ba`dismuhu Ahmed* felemma caehüm Bilbeyyinati kalu hazâ sıhrun mubiyn;
Hani Meryemoğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları... Muhakkak ki ben size Rasûlullâh`ım! Tevrat`tan önümde olan için bir tasdik eden ve benden sonra Rasûl olarak gelecek ismi AHMED olanı müjdeleyenim!" Onlara mucizeler olarak geldiğinde: "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. Not: Bu konuda bir Rasûlullâh açıklaması: "Tevrat`taki ismim `Ahyed`dir (uzaklaştıran); çünkü ben ümmetimi ateşten alıp uzaklaştırırım... Zebur`daki ismim `el Mahiy`dir (silen); çünkü Allâh benimle putlara kulluk yapanları sildi... İncil`deki ismim `Ahmed` dir (Zât`ın tecellisi olarak Hamd etmekte olan)... Kurân`daki ismim `Muhammed`dir (kesintisiz çok Hamd edilen); çünkü ben Semâ ve Arz ehli arasında `MAHMUD`um (değerlendirilenim)."

7-) Ve men azlemu mimmeniftera `alAllâhilkezibe ve hüve yüd`a ilel`İslam* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn;
İslâm`a davet olunduğu hâlde, Allâh`a iftira edenden (gayrının varlığını kabul edenden) daha zâlim kimdir? Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet etmez!

8-) Yüriydune liyutfiu nûrAllâhi Biefvahihim vAllâhu mütimmu nuriHİ velev kerihel kâfirun;
Allâh nûrunu (ilmini) ağızlarıyla (boş lafla) söndürmek istiyorlar! Oysa Allâh, nûrunun tamamlayıcısıdır! Velev ki hakikat bilgisini inkâr edenler hoşlanmasa!

9-) "HU"velleziy ersele RasûleHU Bilhüda ve diynilHakkı liyuzhirehu `aleddiyni küllihi velev kerihel müşrikûn;
O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak - hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullâh bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa!

10-) Ya eyyühelleziyne amenû hel edüllüküm `alâ ticaretin tunciyküm min `azâbin eliym;
Ey iman edenler... Size, sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim!

11-) Tu`minune Billâhi ve RasûliHİ ve tucahidûne fiy sebiylillâhi Biemvaliküm ve enfüsiküm zâliküm hayrun leküm in küntüm ta`lemun;
El Esmâ`sıyla hakikatiniz olan Allâh`a ve Rasûlüne iman edersiniz ve Allâh yolunda karşılık beklemeksizin mallarınızla ve nefsleriniz ile mücadele verirsiniz! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer kavrayabilirseniz!

12-) Yağfir leküm zünubeküm ve yüdhılküm cennatin tecriy min tahtihel`enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati `adn* zâlikelfevzul`azıym;
(Bu takdirde) benlikten kaynaklanan suçlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki temiz meskenlere dâhil eder... İşte bu aziym bir kurtuluştur!

13-) Ve uhra tuhıbbuneha* nasrun minAllâhi ve fethun kariyb* ve beşşiril mu`miniyn;
Seveceğiniz dahası da var: Allâh`tan yardım ve feth-i kariyb (Kurbiyet açılımı)! İman edenleri müjdele!

14-) Ya eyyühelleziyne amenû kûnû ensarAllâhi kema kale `Iysebnu Meryeme lilHavariyyiyne men ensariy ilAllâh* kalelHavariyyune nahnu ensarullahi, feamenet taifetun min beniy israiyle ve keferet taifetun, feeyyednelleziyne amenû `alâ `aduvvihim feasbehu zahiriyn;
Ey iman edenler, Allâh`ın Ensârı (yardımcıları) olun; Meryemoğlu İsa`nın, Havarilere: "Kim benim yardımcılarımdır Allâh`a?" dediğindeki gibi! Havariyyun dedi ki: "Biz Allâh`ın yardımcılarıyız!"... İsrailoğullarından bir kısmı iman etti ve bir kısmı da küfretti (gerçeği reddetti)! Bunun üzerine o iman edenleri, düşmanları aleyhine destekledik de üstün gelenler oldular.