091 - ŞEMS SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) VeşŞemsi ve duhaha;
Andolsun Güneş`e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere);

2-) VelKameri izâ telâha;
Onu takip ettiğinde Ay`a,

3-) Vennehari izâ cellâha;
Onu açığa çıkartan gündüze,

4-) Velleyli izâ yağşâha;
Onu örtüp kaplayan geceye;

5-) VesSemâi ve ma benaha;
Semâya ve onu bina edene;

6-) Vel`Ardı ve ma tahâha;
Arza ve onu yayana;

7-) Ve nefsin ve ma sevvaha;
Nefse (bilince) ve onu düzenleyene;

8-) Feelhemeha fucureha ve takvâha;
Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hakk`tan ve Sistem`den sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki...

9-) Kad efleha men zekkâha;
Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

10-) Ve kad habe men dessaha;
Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

11-) Kezzebet Semûdu Bitağvâha;
Semud (Sâlih`in toplumu), Nebiyi kabul etmemeleri ile (hakikatlerini ve sistemi) yalanladı.

12-) İzin be`ase eşkaha;
Onların en şakîsi harekete geçtiğinde,

13-) Fekale lehüm Rasûlullahi nâkatAllâhi ve sukyaha;
Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh`ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"

14-) Fekezzebuhu fe`akaruha* fedemdeme `aleyhim Rabbühüm Bizenbihim fesevvaha;
Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (dişi deveyi) vahşice öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa gömdü de orayı düzledi!

15-) Ve lâ yehafü `ukbaha;
Bu sonucun Allâh`ı korkutacak bir yanı da yok!