064 - TEĞÂBUN SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl`Ard* leHUlMülkü ve leHUlHamdu ve HUve `alâ külli şey`in Kadiyr;
Semâlarda ve arzda her ne varsa (Allâh Esmâ`sıyla yaratılmaları dolayısıyla) Allâh`ı (kulluk işlevlerini yerine getirmek suretiyle) tespih etmede! Mülk O`na aittir, Hamd O`na aittir! O her şey üzerine Kaadir`dir!

2-) "HU"velleziy halekaküm feminküm kâfirun ve minküm mu`min* vAllâhu Bima ta`melune Basıyr;
"HÛ" ki, sizi yaratmış olandır! Buna göre kiminiz hakikat bilgisini inkâr edendir ve kiminiz de iman edendir! Allâh yaptıklarınızda Basıyr`dir.

3-) HalekasSemavati vel`Arda BilHakkı ve savvereküm feahsene süvereküm* ve ileyHİlmasıyr;
Semâları ve arzı bil-Hak (Hak olarak - Esmâ`sının özellikleriyle) yarattı ve (Esmâ bileşimleri şeklinde) sûretlere bürüdü de sûretlerinizi en güzel yaptı! O`nadır dönüş!

4-) Ya`lemu ma fiysSemavati vel`Ardı ve ya`lemu ma tusirrune ve ma tu`linun* vAllâhu `Aliymun Bi Zâtissudur;
Semâlarda ve arzda ne varsa bilir! Gizlediklerinizi de, açığa çıkardıklarınızı da bilir! Allâh içlerinizin zâtı olarak Aliym`dir!

5-) Elem ye`tiküm nebeülleziyne keferu min kabl* fezâku vebale emrihim ve lehüm `azâbun eliym;
Bundan önceki (ümmetlerden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin haberi size gelmedi mi? Bu sebepten işlerinin vebalini tattılar (sonuçlarını yaşadılar)! Onlar için feci bir azap da vardır!

6-) Zâlike Biennehu kânet te`tiyhim Rusuluhüm Bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdûnena* fekeferu ve tevellev vestağnAllâh* vAllâhu Ganıyyun Hamiyd;
Buna şu sebep oldu: Onların Rasûlleri kendilerine apaçık deliller olarak gelirdi de: "Bir beşer mi bizi hakikate erdirecek?" derlerdi! Bu yüzden hakikat bilgisini inkâr ettiler ve yüz çevirdiler! Allâh (da onların imanından) müstağni oldu! Allâh Ğaniyy`dir, Hamiyd`dir.

7-) Ze`amelleziyne keferu en len yüb`asû* kul bela ve Rabbiy letüb`asünne sümme letünebbeünne Bima `amiltum* ve zâlike `alAllâhi yesiyr;
O hakikat bilgisini inkâr edenler, asla bâ`s olunmayacaklarını zannettiler! De ki: "Hayır (yanılıyorsunuz)! Rabbime kasem ederim ki, elbette bâ`s olunacaksınız; sonra yaptıklarınızın anlamının bilgisi sizde açığa çıkacaktır! İşte bu Allâh üzerine çok kolaydır!"

8-) Feaminu Billâhi ve RasûliHİ venNûrilleziy enzelna* vAllâhu Bima ta`melune Habiyr;
Esmâ`sıyla hakikatiniz olan Allâh`a, Rasûlüne ve inzâl ettiğimiz Nûr`a (ilme) iman edin! Allâh yaptıklarınızı (B sırrınca) Habiyr`dir.

9-) Yevme yecme`uküm liyevmilcem`ı zâlike yevmütteğabun* ve men yu`min Billâhi ve ya`mel salihan yukeffir `anhu seyyiatihi ve yüdhılhu cennatin tecriy min tahtihel`enharu halidiyne fiyha ebeda* zâlikelfevzul`azıym;
Toplanma süreci için sizi bir araya getirdiği süreç! İşte o Teğabun (aldanışların apaçık fark edilip yaşanacağı) sürecidir! Kim, Esmâ`sıyla hakikati olan Allâh`a iman eder ve imanının gereğini uygularsa; onun kötülüklerini ondan siler; onu altından nehirler akan cennetlere, içinde sonsuza dek kalmak üzere dâhil eder... İşte bu aziym kurtuluştur!

10-) Velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike ashabunnari halidiyne fiyha* ve bi`selmasıyr;
İnkâr edip varlıklarında mevcut işaretlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar, içinde sonsuza dek kalmak üzere ateş ehlidirler! Ne kötü dönüş yeridir!

11-) Ma esabe min musıybetin illâ Biiznillâh* ve men yu`min Billâhi yehdi kalbeh* vAllâhu Bikülli şey`in `Aliym;
Bi-iznillâh (Allâh`ın, hakikatin olan Esmâ`sı elvermedikçe) hiçbir musîbet isâbet etmez! Kim hakikatinin Allâh Esmâ`sı olduğuna iman ederse, ona şuurunda hakikati yaşatır! Allâh Bi-küllî şey`in (Esmâ`sıyla her şeyde olarak) Aliym`dir.

12-) Ve etıy`ullahe ve etıy`urRasûl* fein tevelleytüm feinnema `alâ RasûliNElbelağulmubiyn;
Allâh`a itaat edin, Rasûl`e itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, Rasûlümüzün üstüne düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir.

13-) Allâhu lâ ilâhe illâ HU* ve `alAllâhi felyetevekkelil mu`minun;
Allâh, tanrı yok; sadece "HÛ"! İman edenler Allâh`a tevekkül etsinler!

14-) Ya eyyühelleziyne amenû inne min ezvaciküm ve evladiküm `aduvven leküm fahzerûhüm* ve in ta`fu ve tasfehu ve tağfiru feinnAllâhe Gafûrun Rahıym;
Ey iman edenler! Muhakkak ki eşlerinizden ve evlatlarınızdan (onların içinden) sizin için düşman vardır! Bundan ötürü onlardan korunun! Eğer affeder, vazgeçer ve bağışlarsanız, muhakkak ki Allâh Ğafûr`dur, Rahıym`dir.

15-) İnnema emvalüküm ve evladüküm fitnetun, vAllâhu `ındeHU ecrun `azıym;
Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a gelince), O`nun indîndedir büyük ecir.

16-) Fettekullâhe mesteta`tum vesme`u ve etiy`u ve enfiku hayren lienfüsiküm* ve men yûka şuhha nefsihi feülaike hümül müflihun;
Öyleyse, olabildiğince Allâh`tan (yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun; algılayın ve itaat edin ve kendi hayrınıza olarak infak edin! Kim benliğinin cimriliğinden/ihtirasından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir!

17-) İn tukridullahe kardan hasenen yuda`ıfhu leküm ve yağfir leküm* vAllâhu Şekûrun Haliym;
Eğer Allâh`a (Esmâ`sıyla var olmuş ihtiyaç sahiplerine) güzel bir ödünç verirseniz, verdiğinizi size katlayarak arttırır ve sizi mağfiret eder... Allâh Şekûr`dur, Haliym`dir.

18-) `Alimul ğaybi veşşehadetil`Aziyzül Hakiym;
Gayb ve şehâdetin Âlim`idir, Aziyz`dir, Hakiym`dir.