081 - TEKVİYR SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İzeşŞemsü küvviret;
Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde),

2-) Ve izennücûmünkederet;
Yıldızlar karardığında (Düşünme işlevi durup - fikirler ışık tutmaz olduğunda),

3-) Ve izelcibâlu süyyiret;
Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalışmaz olduğunda),

4-) Ve izel`ışaru `uttılet;
Işar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) başıboş bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde),

5-) Ve izelvuhûşu huşiret;
Vahşiler haşrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde),

6-) Ve izelbiharu sücciret;
Denizler kaynadığında (şartlanma yollu edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında),

7-) Ve izennüfûsu züvvicet;
Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde),

8-) Ve izelmev`ûdetu süilet;
Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda,

9-) Bieyyi zenbin kutilet;
"Hangi suçundan dolayı öldürüldü?" diye.

10-) Ve izessuhufu nuşiret;
Kaydedilmiş sayfaları açıldığında,

11-) Ve izesSemâ`u küşitat;
Semâ sökülüp giderildiğinde (bilinç muhakemesini yitirdiğinde),

12-) Ve izelcahıymu su`ğğiret;
Cahîm tutuşturulup alevlendirildiğinde (pişmanlık yangını alevlendiğinde), (Not: Yaptığımız yorum, âyetlerin kişinin kıyametini sembolize etmesi yönündendir. A.H.)

13-) Ve izelcennetü üzlifet;
Cennet yaklaştırıldığında,

14-) `Alimet nefsün ma ahdaret;
Her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirişini algılamıştır).

15-) Felâ uksimu Bilhunnesi;
Kasem ederim El Hünnes olarak (Güneş`in ışığından gündüz görünmeyen yıldızlar), Not: Hz.Âli r.a. "El Hünnes"i şöyle tefsir eder: "Bunlar gündüzün sinen - görünmeyen, geceleyin zâhir olan - çıkan yıldızlardır (gezegenlerdir)."

16-) Elcevarilkünnesi;
El Cevar`e, El Künnes`e (yörüngelerinde seyrederken aynı zamanda burçların etki alanlarında dolaşanlar - gezegenler),

17-) Velleyli izâ `as`ase;
Geri döndüğünde geceye,

18-) Vessubhı izâ teneffes;
Teneffüs ettiğinde sabaha,

19-) İnnehû lekavlu Rasûlin keriym;
Ki, muhakkak O, şerefli bir Rasûlün sözüdür;

20-) Ziy kuvvetin `ınde ziyl`arşi mekiyn;
Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! Arş sahibi`nin indînde güvencede!

21-) Muta`ın semme emiyn;
İtaat edilendir orada (Semâ`da), Emin`dir.

22-) Ve ma sahıbuküm Bimecnun;
Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir!

23-) Ve lekad reahu Bil`ufukılmubiyn;
Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müşahede etti!

24-) Ve ma huve `alelğaybi Bidaniyn;
O, gayb hakkında cimri değildir!

25-) Ve ma huve Bikavli şeytanin raciym;
Ve O, recm olunmuş (hakikatten uzaklaştırılmış) şeytanın lafı da değildir!

26-) Feeyne tezhebun;
O hâlde (Kurân`ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?

27-) İn huve illâ zikrun lil`alemiyn;
O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir`dir (hatırlatmadır)!

28-) Limen şâe minküm en yestekıym;
Sizden bilfiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için!

29-) Ve ma teşâune illâ en yeşâAllâhu Rabbül`alemiyn;
Rabb-ül âlemîn olan Allâh dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!